Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Vrije tijd en diensten / Sportactiviteit

Sportactiviteit

Aankondigingen per microfoon, animaties, zang en kreten maken deel uit van de folklore en de traditie van sport. Naargelang het uurschema, de frequentie, en de ligging van het sportterrein kunnen deze activiteiten echter onaangenaamheden genereren voor de buurt.

Kader

Als de sportactiviteit plaatsvindt in een zaal (in een sportetablissement), gelden de geluidslimieten die zijn vastgelegd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai.

Wanneer de sportactiviteit plaatsvindt in openlucht in een sportinstelling (sportterrein, lessen, weides, enz.), is het besluit buurtlawaai niet van toepassing op voorwaarde dat de volgende bepalingen nageleefd worden: De activiteiten overschrijden het specifiek geluidsniveau van 30dB(A) niet:

  • gedurende minstens 12 opeenvolgende uren per nacht;
  • gedurende minstens 8 opeenvolgende uren per nacht van vrijdag tot zaterdag, tijdens de nacht voorafgaand aan een wettelijke feestdag en, bij uitzondering en mits het programma minstens 8 dagen op voorhand wordt aangekondigd, op een plaats die zichtbaar en toegankelijk is voor het publiek, met inbegrip van buurtbewoners, tijdens de periodes van schoolverlof.

Bovendien moeten de eigenaars, voorzitters, uitbaters van inrichtingen waar sportactiviteiten in de openlucht worden georganiseerd, een actieprogramma opstellen waarin de maatregelen worden beschreven die zij nemen om het geluid van die activiteiten te beperken, bijvoorbeeld:

  • een beschrijving van de perioden zonder activiteit;
  • een lijst van luidruchtige handelingen of instrumenten waarvan het gebruik in de club is verboden, rekening houdende met de aan- of afwezigheid van woningen in de buurt;
  •  een beschrijving van de gerealiseerde of geplande maatregelen, inclusief de investeringen in infrastructuur, om het geluid te beperken of de verspreiding ervan te voorkomen, rekening houdende met de aan- of afwezigheid van woningen in de buurt.

Voor activiteiten die plaatsheeft op de openbare weg (weg, voetpad, square, wegbermen, …) zonder verspreiding van versterkt geluid, bestaan er geen geluidsnormen die moeten worden gerespecteerd. In het Strafwetboek (artikel 561) wordt nachtelijke overlast wel gesanctioneerd, en volgens de Nieuwe Gemeentewet (artikel 135) mogen de gemeenten politiereglementen opstellen om het behoud van de openbare rust te verzekeren.

Privégebruik van de openbare ruimte is verboden behoudens toestemming van de gemeente (deze bepaling geldt ook voor parken, openbare tuinen, pleinen, speeltuinen, galerijen en doorgangen op privéterrein die toegankelijk zijn voor het publiek).

Wat kan ik doen?

Begin met de hinder op een hoffelijke manier te signaleren aan de persoon of instelling in kwestie. Of het nu gaat om uw buurman, de verantwoordelijke van een bedrijf, de wegbeheerder of de uitbater van het nabijgelegen café, mensen zijn zich niet altijd bewust van de hinder die ze veroorzaken. Nodig hen bijvoorbeeld uit om de geluidsoverlast bij u thuis te komen vaststellen.

Met goede wil aan elke kant is het vaak mogelijk om minnelijke regelingen te vinden. Een brief of e-mail kan ook helpen om uw actie te formaliseren. Is dialoog moeilijk? Doe dan een beroep op een derde om u te helpen een constructieve dialoog met de veroorzaker van de overlast aan te gaan. Deze rol kan worden gespeeld door een syndicus, uitbater of bewaker van een gebouw, een wijkcomité, gemeentelijke diensten of bemiddelingsverenigingen, enzovoort. Bepaalde gemeenten hebben overigens in samenwerking met Leefmilieu Brussel een bemiddelingsdienst voor klachten in verband met buurtlawaai gecreëerd. Raadpleeg hun website.

Klacht indienen

Als het om geluidshinder gaat die zich 's nachts, ad hoc of op de openbare weg voordoet, dient u in eerste instantie een beroep te doen op de diensten van de lokale politie. Als bij haar een klacht wordt ingediend en ze een inbreuk vaststelt, stelt ze een proces-verbaal op. Dat wordt naar het parket gestuurd, dat eventueel een strafonderzoek opent.

Bij terugkerende hinder kan u een klacht indienen welke zal worden doorgestuurd naar de afdeling “Inspectie en verontreinigde bodems” van Leefmilieu Brussel. Door een toename van het aantal ontvangen klachten in de afgelopen maanden, kan de behandeling van uw klacht echter enkele maanden in beslag nemen.

Als uw situatie een snellere tussenkomst vereist, raden we u aan om allereerst een beroep te doen op de mogelijke alternatieve diensten voor hun objectivering (lokale politie, gerechtsdeurwaarder, onafhankelijke akoestiek-technicus, …) en hun oplossing (dialoog, bemiddelingsdienst, vredegerecht…).

Als uw stappen niet tot een gewenste situatie hebben geleid, kan u een formele klacht indienen via het IrisBox-formulier of, indien u zich niet elektronisch kunt identificeren, per post of e-mail via dit .doc-formulier.

Als er een wetgeving bestaat die van toepassing is op de betreffende overlast (besluit buurtlawaai, ingedeelde inrichtingen, …), behandelt Leefmilieu Brussel of de gemeentelijke overheid uw klacht en voert het/ze eventueel geluidsmetingen ter plaatse uit om de hinder vast te stellen.

Als geen enkele wetgeving van toepassing is (zie Kader), interesseert uw mening ons.

Gelijklopend met de hierboven genoemde acties, kunt u zich te allen tijde richten tot een vrederechter of civiele rechtbank, die in de meeste gevallen zal gebruikmaken van technieken zoals degene die hierboven worden beschreven.

Meer informatie