Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Hoe gebeuren de geluidsmetingen uitgevoerd door Leefmilieu Brussel?

Hoe gebeuren de geluidsmetingen uitgevoerd door Leefmilieu Brussel?

De behandeling van een klacht bestaat eerst en vooral in de objectivering ervan door de uitvoering van geluids- of trillingsmetingen.

Wettelijk kader van geluidsmetingen

Geluids- en trillingsmetingen worden door Leefmilieu Brussel ENKEL uitgevoerd op basis van een klacht in het kader van de geldende wetgeving (besluiten inzake "lawaai" en artikel 10 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving ) of de milieubeleidsovereenkomsten met de operatoren voor openbaar vervoer.

Ze zijn gratis en worden verricht volgens de methode en in de omstandigheden gedefinieerd in het  besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen.

Personen die verantwoordelijk zijn voor geluidsbronnen die overlast kunnen veroorzaken en die geluidsmetingen zouden willen uitvoeren, moeten dat op eigen kosten doen, bijvoorbeeld door zich te wenden tot een laboratorium of studiebureau gespecialiseerd in geluid.

Meetmethoden

Leefmilieu Brussel evalueert de geluids- of trillingshinder volgens twee procedures:

  • continue metingen: er wordt gedurende een dag, week of weekend een meettoestel bij de klager geplaatst, buiten medeweten van de veroorzaker van de overlast;
  • ad hoc metingen: een medewerker van de administratie begeeft zich naar de veroorzaker van de hinder om de overtredende installatie(s) te doen uit- en aanzetten. Ondertussen controleert een andere medewerker de geluidsniveaus die door de bij de klager geplaatste meetinstrumenten worden geregistreerd.

Vaak wordt de voorkeur gegeven aan ad hoc meting wanneer de overtredende installaties de klok rond of op onregelmatige tijdstippen in werking zijn.

Naargelang de plaats van de geluidsbron(nen) en die waarop de hinder door de klager wordt ervaren, worden de geluidsmetingen binnen of buiten de woning verricht. Bij klachten in verband met vervoer worden geluidsmetingen altijd buiten, en trillingsmetingen binnen uitgevoerd.

Beperkingen

Wanneer de metingen binnen worden verricht, dienen alle deuren en ramen van het lokaal waarin de microfoon is geplaatst, gesloten te blijven tijdens de volledige duur van de metingen.

De gebruikers van de plaats waarop de metingen worden verricht, mogen niet in de buurt blijven van het lokaal waarin de microfoon is geïnstalleerd. Ze moeten ook elke activiteit of gedraging vermijden die het registreren kan verstoren.