Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Vrije tijd en diensten / Overheidsdienst

Overheidsdienst

Bepaalde uitrustingen van collectief belang of van openbare diensten kunnen geluidshinder veroorzaken, onder meer door de activiteiten die er plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gemeentelijke opslagplaats, school, cultureel, sport-, vrijetijds-, gezondheids- of eredienstcentrum, of bij een militaire site.

Kader

De geluidsnormen die niet mogen worden overschreden in geval van buurtlawaai opgevangen binnen en buiten gebouwen die in gebruik zijn, worden vastgelegd via het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen buurtlawaai.

De toegestane geluidsniveaus worden bepaald volgens het moment van de dag, de dag van de week, en de bestemming van de zone zoals gedefinieerd via de ruimtelijke ordening (in het Gewestelijk Bodembestemmingsplan), met een principe van strengere drempels in kwetsbaardere gebieden, zoals woonzones.

Opgelet, school-, eredienst- en landsverdedigingsactiviteiten worden expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied van het besluit betreffende "buurtlawaai" en zijn geen ingedeelde inrichtingen. Het is immers niet evident om bijvoorbeeld het spelen van kinderen op een speelplaats terwijl de school in werking is, te reglementeren. Dit soort etablissementen dient dus geen specifieke geluidsnorm te respecteren.

Meer informatie over de niet te overschrijden drempels en de uitzonderingen, vindt u op de website van Leefmilieu Brussel: De geluidsnormen voor buurtlawaai in het Brussels Gewest.

Als de installaties of activiteiten die de geluids- of trillingenhinder veroorzaken, onderworpen zijn aan een milieuvergunning, worden de niet te overschrijden geluidsnormen echter bepaald via het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen.

Wilt u weten of de technische installaties of lawaaierige activiteiten waarmee u wordt geconfronteerd, onderworpen zijn aan een milieuvergunning? Raadpleeg dan de online Administratieve gids over milieuvergunningen.

En in dit geval kunnen via de milieuvergunning nog andere geluidsspecifieke voorwaarden worden vastgelegd, zoals een schema van werkuren, een tijdschema voor leveringen, een verplichting om de beste technologieën te gebruiken die beschikbaar zijn, of geluidsnormen die strikter zijn dan degene waarin de wetgeving voorziet, naargelang de plaatselijke buurtomstandigheden. Wenst u meer informatie? Raadpleeg dan de informatie die op de website van Leefmilieu Brussel ter beschikking wordt gesteld van de houders van milieuvergunningen: De verplichtingen inzake geluid.

Wat betreft sportactiviteiten in de openlucht, zie Sportactiviteit.

Wat kan ik doen?

Begin met de hinder op een hoffelijke manier te signaleren aan de persoon of instelling in kwestie. Of het nu gaat om uw buurman, de verantwoordelijke van een bedrijf, de wegbeheerder of de uitbater van het nabijgelegen café, mensen zijn zich niet altijd bewust van de hinder die ze veroorzaken. Nodig hen bijvoorbeeld uit om de geluidsoverlast bij u thuis te komen vaststellen.

Met goede wil aan elke kant is het vaak mogelijk om minnelijke regelingen te vinden. Een brief of e-mail kan ook helpen om uw actie te formaliseren. Is dialoog moeilijk? Doe dan een beroep op een derde om u te helpen een constructieve dialoog met de veroorzaker van de overlast aan te gaan. Deze rol kan worden gespeeld door een syndicus, uitbater of bewaker van een gebouw, een wijkcomité, gemeentelijke diensten of bemiddelingsverenigingen, enzovoort. Bepaalde gemeenten hebben overigens in samenwerking met Leefmilieu Brussel een bemiddelingsdienst voor klachten in verband met buurtlawaai gecreëerd. Raadpleeg hun website.

Voor wat betreft militaire activiteiten, kunt u zich wenden tot de Dienst Klachtenmanagement van Defensie.

Klacht indienen

Als uw pogingen tot dialoog niet tot een voldoeninggevende situatie hebben geleid en de hinder zich herhaalt, kunt u via het IrisBox formulier een formele klacht indienen.

Als u zich niet elektronisch kunt identificeren, kunt u uw klacht via dit doc-formulier per post of e-mail versturen.

 

Als er een wetgeving bestaat die van toepassing is op de betreffende overlast (besluit buurtlawaai, ingedeelde inrichtingen, …), behandelt Leefmilieu Brussel of de gemeentelijke overheid uw klacht en voert het/ze eventueel geluidsmetingen ter plaatse uit om de hinder vast te stellen.

Als geen enkele wetgeving van toepassing is (zie Kader), interesseert uw mening ons.

Gelijklopend met de hierboven genoemde acties, kunt u zich te allen tijde richten tot een vrederechter of civiele rechtbank, die in de meeste gevallen zal gebruikmaken van technieken zoals degene die hierboven worden beschreven.

Meer informatie