Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / collectieve klacht

collectieve klacht

De procedure "Artikel 10" (verwijzend naar artikel 10 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving ) stelt u in staat om de overheid te interpelleren in verband met geluidshinder in uw wijk/straat, door het indienen van een collectieve klacht. In de praktijk kunnen burgers die zich hebben gegroepeerd, aan hun gemeente of de Brusselse Regering vragen om de geluidshinder in hun wijk te onderzoeken en desgevallend de curatieve maatregelen te nemen die zich opdringen. Dit is meer dan een individuele klacht - deze procedure weerspiegelt werkelijke hinder die in een hele wijk wordt ervaren!

Hoe leid ik een procedure "Artikel 10" in?

Als u een verzoek wenst in te dienen om de geluidshinder in uw wijk te onderzoeken en eventueel curatieve maatregelen te nemen, dient u dat per aangetekend schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente of aan het kabinet van de minister van Leefmilieu.

In uw schrijven moet u perimeter, lokalisatie en beschrijving van de ervaren geluidshinder vermelden.

Het moet worden ondertekend door minstens een derde van de personen - al dan niet eigenaar, en minstens achttien jaar oud - die in de betrokken perimeter zijn gedomicilieerd.

Binnen de drie maanden beslist het college van burgemeester en schepenen of de Regering, na advies te hebben ingewonnen bij Leefmilieu Brussel, of het verzoek ontvankelijk is of niet. Als het verzoek wordt aanvaard, voert Leefmilieu Brussel een geluidsstudie uit. Die omvat geluidsmetingen ter objectivering van de ervaren overlast, voorstellen van acties die de geïdentificeerde problemen kunnen verhelpen, en een budgettaire raming betreffende deze voorstellen. Als het verzoek wordt afgewezen, moet de overheid haar beslissing motiveren. Het rapport wordt naar de verschillende belanghebbenden gestuurd.

Zie ook pagina "Hoe gebeuren de geluidsmetingen uitgevoerd door Leefmilieu Brussel?"