Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Winkels en bedrijven / Werf

Werf

De uitvoering van een werf in een stadsomgeving kan een bron van hinder vormen voor de omgeving. Een werf kan betrekking hebben op meerdere types van werken, zoals de bouw, de transformatie of de sloop van gebouwen, kunstwerken, infrastructuren of openbare wegen.

Naargelang het soort werf, de ligging ervan of de bouwheer, kunnen de maatregelen op het vlak van bestrijding van geluidshinder variëren.

Kader

Werven uitgevoerd door particulieren aan hun eigen woning of aan het terrein errond, uitgevoerd in de periode van maandag tot zaterdag (behalve op feestdagen) tussen 9 u en 17 u, zijn niet aan een geluidsnorm onderworpen. Buiten die tijdspannes zijn de normen vastgelegd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai van toepassing.

Sommige werven zijn onderworpen aan een milieuvergunning of maken het voorwerp uit van een aangifte, meer bepaald:

  • Bouw- of sloopwerven buiten de openbare weg waarbij installaties met een totale drijfkracht van meer dan 50 kW worden gebruikt;
  • Werven voor de afbraak van een gebouw of kunstwerk met een bruto-oppervlakte van meer dan 500 m², waarvan de stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd voor 1 oktober 1998;
  •  Bepaalde asbestverwijderingswerven. Zie website van Leefmilieu Brussel voor meer informatie over de klassering van dit soort werven.

Bijzondere voorwaarden op het gebied van geluid en tijdschema kunnen opgelegd worden door de vergunningverlenende instantie in hun toelating.

De werven waarvoor geen milieuvergunning nodig is, en zijn niet werven uitgevoerd door particulieren aan hun eigen woning of aan het terrein errond zijn aan geen enkele geluidsnorm onderworpen.

Titel III van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening verbiedt werfwerkzaamheden (behalve werken uitgevoerd door particulieren en werven op trein-, metro- of tramsporen), met inbegrip van leveringen en opstart van de werf, op zater-, zon- en feestdagen, en staat dergelijke werkzaamheden, met inbegrip van leveringen en opstart van de werf, op andere weekdagen enkel toe tussen:

  • 7 uur en 19 uur;
  • 7 uur en 16 uur wanneer palen en damwanden worden geheid, puin wordt vergruisd of drilboren worden gebruikt.

In bepaalde bijzondere gevallen kan de burgemeester toestaan dat van deze uurroosters wordt afgeweken.

Wat kan ik doen?

Begin met de hinder op een hoffelijke manier te signaleren aan de persoon of instelling in kwestie. Of het nu gaat om uw buurman, de verantwoordelijke van een bedrijf, de wegbeheerder of de uitbater van het nabijgelegen café, mensen zijn zich niet altijd bewust van de hinder die ze veroorzaken. Nodig hen bijvoorbeeld uit om de geluidsoverlast bij u thuis te komen vaststellen.

Met goede wil aan elke kant is het vaak mogelijk om minnelijke regelingen te vinden. Een brief of e-mail kan ook helpen om uw actie te formaliseren. Is dialoog moeilijk? Doe dan een beroep op een derde om u te helpen een constructieve dialoog met de veroorzaker van de overlast aan te gaan. Deze rol kan worden gespeeld door een syndicus, uitbater of bewaker van een gebouw, een wijkcomité, gemeentelijke diensten of bemiddelingsverenigingen, enzovoort. Bepaalde gemeenten hebben overigens in samenwerking met Leefmilieu Brussel een bemiddelingsdienst voor klachten in verband met buurtlawaai gecreëerd. Raadpleeg hun website.

Klacht indienen

De meeste bepalingen in verband met werven ressorteren onder gemeentelijke bevoegdheid - het is dan ook verkieslijk om zich in eerste instantie tot de gemeente te wenden in geval van geluidshinder veroorzaakt door een werf.

Als het om geluidshinder gaat die zich 's nachts, ad hoc of op de openbare weg voordoet, dient u in eerste instantie een beroep te doen op de diensten van de lokale politie. Als bij haar een klacht wordt ingediend en ze een inbreuk vaststelt, stelt ze een proces-verbaal op. Dat wordt naar het parket gestuurd, dat eventueel een strafonderzoek opent.

Bij terugkerende hinder kan u een klacht indienen welke zal worden doorgestuurd naar de afdeling “Inspectie en verontreinigde bodems” van Leefmilieu Brussel. Door een toename van het aantal ontvangen klachten in de afgelopen maanden, kan de behandeling van uw klacht echter enkele maanden in beslag nemen.

Als uw situatie een snellere tussenkomst vereist, raden we u aan om allereerst een beroep te doen op de mogelijke alternatieve diensten voor hun objectivering (lokale politie, gerechtsdeurwaarder, onafhankelijke akoestiek-technicus, …) en hun oplossing (dialoog, bemiddelingsdienst, vredegerecht…).

Als uw stappen niet tot een gewenste situatie hebben geleid, kan u een formele klacht indienen via het IrisBox-formulier of, indien u zich niet elektronisch kunt identificeren, per post of e-mail via dit .doc-formulier.

Als er een wetgeving bestaat die van toepassing is op de betreffende overlast (besluit buurtlawaai, ingedeelde inrichtingen, …), behandelt Leefmilieu Brussel of de gemeentelijke overheid uw klacht en voert het/ze eventueel geluidsmetingen ter plaatse uit om de hinder vast te stellen.

Als geen enkele wetgeving van toepassing is (zie Kader), interesseert uw mening ons.

Gelijklopend met de hierboven genoemde acties, kunt u zich te allen tijde richten tot een vrederechter of civiele rechtbank, die in de meeste gevallen zal gebruikmaken van technieken zoals degene die hierboven worden beschreven.