Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Vervoer / Geluidstoestel

Geluidstoestel

In het stadsverkeer is het gebruik van een claxon best nuttig om een weggebruiker te waarschuwen voor een gevaar of om een ongeval te vermijden. Aanvullend zijn de sirenes van urgentievoertuigen nodig opdat de bestuurders van de andere voertuigen zouden worden gewaarschuwd voor hun komst en de doorgang zouden vrijmaken. Soms ondervinden mensen die in de buurt van ziekenhuizen, brandweerkazernes of commissariaten wonen, of langs trajecten die vaak worden gebruikt door prioritaire voertuigen - zoals bijvoorbeeld brandweer- of ziekenwagens, of politievoertuigen - hinder van het al te frequente gebruik van deze geluidstoestellen.

 

Kader

De niveaus van het geluid verspreid door geluidstoestellen geïnstalleerd op voertuigen, worden gedefinieerd in productnormen die ressorteren onder de bevoegdheid van de federale staat.

Het gebruik van geluidstoestellen wordt overigens geregeld in de wegcode (artikelen 33 en 37) en op het lokale niveau in bepaalde algemene politiereglementen.

In het kader van zijn Plan ter Preventie en Bestrijding van Geluidshinder en Trillingen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besprekingen met het federale niveau en de betrokken sectoren aangevat om geluidsspecificiteiten betreffende deze voertuigen te bepalen die aanvaardbaar zijn in een stadsomgeving.

 

Wat kan ik doen?

Begin met de hinder op een hoffelijke manier te signaleren aan de persoon of instelling in kwestie. Of het nu gaat om uw buurman, de verantwoordelijke van een bedrijf, de wegbeheerder of de uitbater van het nabijgelegen café, mensen zijn zich niet altijd bewust van de hinder die ze veroorzaken. Nodig hen bijvoorbeeld uit om de geluidsoverlast bij u thuis te komen vaststellen.

Met goede wil aan elke kant is het vaak mogelijk om minnelijke regelingen te vinden. Een brief of e-mail kan ook helpen om uw actie te formaliseren. Is dialoog moeilijk? Doe dan een beroep op een derde om u te helpen een constructieve dialoog met de veroorzaker van de overlast aan te gaan. Deze rol kan worden gespeeld door een syndicus, uitbater of bewaker van een gebouw, een wijkcomité, gemeentelijke diensten of bemiddelingsverenigingen, enzovoort. Bepaalde gemeenten hebben overigens een bemiddelingsdienst voor klachten in verband met buurtlawaai gecreëerd.

Als het om geluidshinder gaat die zich 's nachts, ad hoc of op de openbare weg voordoet, dient u in eerste instantie een beroep te doen op de diensten van de lokale politie. Als bij haar een klacht wordt ingediend en ze een inbreuk vaststelt, stelt ze een proces-verbaal op. Dat wordt naar het parket gestuurd, dat eventueel een strafonderzoek opent.

Gelijklopend met de hierboven genoemde acties, kunt u zich te allen tijde richten tot een vrederechter of civiele rechtbank, die in de meeste gevallen zal gebruikmaken van technieken zoals degene die hierboven worden beschreven.

 

Wenst u meer informatie? Maak dan gebruik van de verwijspagina "uw mening interesseert ons"

 

Meer informatie

 

  • De geluidsinrichtingen van niet-prioritaire voertuigen zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
  • De speciale geluidstoestellen (sirenes) voor de openbare brandweerdiensten en de Civiele Bescherming vormen het voorwerp van een ministeriële omzendbrief van 9 juli 2013, waarin onder meer het toegestane geluidsniveau wordt beperkt tot 95 dB(A) 's nachts (en tot minstens 110 dB(A) overdag)
  • In de wegcode wordt gestipuleerd dat geluidstoestellen enkel mogen worden gebruikt om een noodzakelijke waarschuwing te geven teneinde een ongeval te voorkomen, en dat de geluidssignalen tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, behalve bij dreigend gevaar, moeten worden vervangen door het kortstondig en afwisselend aansteken van de grootlichten en de dimlichten. Er wordt ook in bepaald dat het speciale geluidstoestel (voor prioritaire voertuigen) enkel mag worden gebruikt wanneer het prioritaire voertuig een dringende opdracht uitvoert. Er wordt ook in gesteld dat wanneer het verkeer door verkeerslichten wordt geregeld, het prioritaire voertuig dat het speciale geluidstoestel gebruikt, het rode licht mag voorbijrijden na te hebben gestopt en op voorwaarde dat zulks geen gevaar voor de andere weggebruikers oplevert.