Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Buurt / Alarm

Alarm

De bedoeling van een alarm is … lawaai te maken om de bewoners te waarschuwen in geval van een inbraakpoging of brand.

Er kunnen dus geen akoestische normen op worden toegepast om de rust van de bewoners te beschermen. Een alarm mag echter geen schade toebrengen aan de gezondheid van personen. Zowel zijn maximumniveau als activering op verkeerde momenten moeten dus worden beperkt.

Kader

Voor alarmsystemen is er momenteel geen enkele controlemaatregel op het vlak van geluidsniveau geïmplementeerd.

De niveaus van geluid voortgebracht door alarmsystemen, worden vastgelegd in productnormen, die onder de bevoegdheid van de federale staat vallen.

Voor wat betreft de antidiefstalalarmen van voertuigen, wordt verwezen naar de algemene politiereglementen specifiek voor elke gemeente/politiezone

Wat kan ik doen?

Begin met de hinder op een hoffelijke manier te signaleren aan de persoon of instelling in kwestie. Of het nu gaat om uw buurman, de verantwoordelijke van een bedrijf, de wegbeheerder of de uitbater van het nabijgelegen café, mensen zijn zich niet altijd bewust van de hinder die ze veroorzaken. Nodig hen bijvoorbeeld uit om de geluidsoverlast bij u thuis te komen vaststellen.

Met goede wil aan elke kant is het vaak mogelijk om minnelijke regelingen te vinden. Een brief of e-mail kan ook helpen om uw actie te formaliseren. Is dialoog moeilijk? Doe dan een beroep op een derde om u te helpen een constructieve dialoog met de veroorzaker van de overlast aan te gaan. Deze rol kan worden gespeeld door een syndicus, uitbater of bewaker van een gebouw, een wijkcomité, gemeentelijke diensten of bemiddelingsverenigingen, enzovoort. Bepaalde gemeenten hebben overigens in samenwerking met Leefmilieu Brussel een bemiddelingsdienst voor klachten in verband met buurtlawaai gecreëerd. Raadpleeg hun website.

Als het om geluidshinder gaat die zich 's nachts, ad hoc of op de openbare weg voordoet, dient u in eerste instantie een beroep te doen op de diensten van de lokale politie. Als bij haar een klacht wordt ingediend en ze een inbreuk vaststelt, stelt ze een proces-verbaal op. Dat wordt naar het parket gestuurd, dat eventueel een strafonderzoek opent.

Gelijklopend met de hierboven genoemde acties, kunt u zich te allen tijde richten tot een vrederechter of civiele rechtbank, die in de meeste gevallen zal gebruikmaken van technieken zoals degene die hierboven worden beschreven.

Voor meer informatie, verwijspagina "uw mening interesseert ons"

Meer informatie

Voor inbraakalarmsystemen, wordt in het koninklijk besluit van 25/04/2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales (B.S. 04/06/2007) het volgende bepaald:

  • Het alarmsysteem moet worden aangegeven/geregistreerd bij de politie.
  • De installatie moet jaarlijks worden onderhouden door een erkende beveiligingsonderneming.
  • Het alarmsysteem moet zijn verbonden met een alarmcentrale (stil alarm), maar mag ook zijn uitgerust met een geluidstoestel dat hoorbaar is tot buiten het beveiligde goed. De sirene mag zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd. De sirene mag hoogstens 3 minuten loeien in geval van activering, en hoogstens 8 minuten in geval van sabotage.
  • Bij vals alarm mag de politie de buitensirene neutraliseren zonder toelating van de eigenaar/bewoner van het beveiligde goed.